O programu

Strategie AV21

Posláním Akademie věd ČR je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Témata jako energetická budoucnost České republiky, zdraví občanů, umělá inteligence nebo kvalita veřejných politik představují složité okruhy problémů, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný.

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Na stránkách Akademie věd ČR naleznete podrobnější informace k jednotlivým programům.

Společnost v pohybu a veřejné politiky

V programu se věnujeme sociálně-ekonomickým fenoménům především z oblastí školství a vzdělávání, trhu práce, daní a dávek, chudoby a nerovností, demografického stárnutí, veřejných financí a behaviorálních aspektů. I díky zapojení dalších pracovišť jsou do výzkumů a šíření výsledků uplatněny poznatky a přístupy souvisejících oborů, jako je sociologie a psychologie, ale také právo, etika a operační výzkum, včetně hodnocení dopadů regulace veřejných politik. Velmi aktuální témata přinesla pandemie covid-19, kterým je věnována velká pozornost s cílem rozšířit poznání a pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost. Do iniciativy se zapojila řada vědců napříč vědeckými disciplínami, ústavy Akademie věd a univerzit z Česka i zahraničí.

Velkou oblast výzkumu představuje etika a odpovědnost. Díky moderním technologiím jsou tradiční prvky osobní odpovědnosti vystavovány dalším zkouškám. V tradiční etické nauce bývá odpovědnost spojována s člověkem, který odpovídá za své jednání, případně nese následky způsobené svým jednáním. Již 20. století ale nastolilo otázku toho, zda subjektem odpovědnosti nemůže být v jistém smyslu také zvíře, a hranice se v moderní době rozšiřuje i mimo živé organismy, na nové technologické autonomní systémy. Vývoj vědy a techniky totiž nutně předkládá možnost rozšíření konceptu odpovědné osoby – samostatně odpovědní by tak mohli být i roboti, resp. i jiné autonomní přístroje. Program zkoumá i zcela nový typ odpovědnosti – odpovědnost člověka za životní prostředí a budoucí generace.

Významným tématem, kterému se věnujeme, je vývoj na trhu s bydlením a trendům zhoršující se dostupnosti bydlení mladých lidí v hlavních urbánních centrech České republiky. Ve spolupráci s bankovním sektorem detailně zkoumáme dostupná cenová data, dosavadní vývoj cen bydlení a detekujeme rozdíly v tomto vývoji mezi různými zdroji dat. Na základě těchto analýz jsou kalkulovány dopady vývoje trhu bydlení na dostupnost bydlení u mladé generace, kteří aktuálně nedostupnosti bydlení čelí nejvíce. Cílem je mimo jiné navrhovat a vyhodnocovat různé varianty regulačních opatření.

Moderní společnost výrazně ovlivňuje mobilita a migrace. Bezprecedentní pohyby lidí, myšlenek a zdrojů ovlivňují všechny aspekty života společností, včetně státní suverenity nebo vnímaní identity. Mobilita a migrace narušuje dominanci národní identity a občanství ve prospěch identit transnacionálních a hybridních. Zároveň přispívá k nárůstu xenofobie a populismu, protože evokuje zánik zavedeného pořádku a ohrožení. V programu zkoumáme fenomény, jako jsou vztah mezi mobilitou a státní, resp. nadnárodní regulací; vymezování hranic a vytváření odlišností; formování pořádku a street-level bureaucracy; transformace národních identit a občanství; každodennost a subjektivita aktérů migrace.

CÍLE

 • Pomáhat akademické i širší veřejnosti porozumět složité a dynamicky se rozvíjející společnosti
 • Poskytovat české společnosti vědecky rigorózní, ideologicky a politicky nezávislou odbornou zpětnou vazbu
 • Prostřednictvím výsledků výzkumu usilovat o přesah do oblastí veřejných politik
 • Přispívat ke zkvalitňování vládnutí a života v demokratické společnosti
 • Usilovat o praktická uplatňování poznatků základního výzkumu
 • Vyvolávat veřejné debaty na důležitá témata
 • Zvýšit obecné povědomí o významu práce akademických pracovišť

KOORDINÁTOR

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

ZÚČASTNĚNÁ PRACOVIŠTĚ AV ČR

 • Etnologický ústav
 • Filosofický ústav
 • Národohospodářský ústav
 • Sociologický ústav
 • Ústav informatiky
 • Ústav státu a práva

SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI

 • Amnesty International ČR
 • Atlas of Today’s World
 • CERGE Univerzity Karlovy
 • CNN Prima News
 • Česká lékařská komora
 • Česká národní banka
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Česká televize
 • Českomoravská komora odborových svazů
 • Český rozhlas
 • Český statistický úřad
 • Důchodová komise
 • EDUin
 • Evropská komise v České republice
 • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • Joint Research Center Evropské komise, Sevilla
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra
 • Multikulturní centrum Praha
 • OECD
 • Online encyklopedie migrace
 • Parlament České republiky
 • Poradní orgány při Úřadu vlády
 • Sdružení pro integraci a migraci
 • Senát Parlamentu České republiky
 • Svaz měst a obcí
 • Trexima
 • Učitel naživo
 • Úřady práce ČR
 • Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity
 • a další
%d blogerům se to líbí: